Spojená škola Školská 212, Sládkovičovo

Spojená škola Školská 212, Sládkovičovo

Školská 1087
92521 Sládkovičovo
IČO: 35630027

Informácie o inštitúcii Spojená škola Školská 212, Sládkovičovo

 

O NÁS


Spojená škola v Sládkovičove vznikla 1.2.2005 v súlade s § 20 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý na základe rozhodnutia zriaďovateľa umožňuje školám rôzneho druhu a typu spájať sa do jednej právnickej osoby. Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. V našom prípade je to spojenie základnej školy s materskou školou a základnej umeleckej školy. Čiže, Spojená škola v Sládkovičove má základnú školu, dve materské školy, základnú umeleckú školu a ich súčasťou sú centrum voľného času, školský klub detí a školská jedáleň. Spolu vo všetkých školách a školských zariadeniach máme 58 pedagogických a 19 nepedagogických zamestnancov. V základnej škole je 324 žiakov, v MŠ 122 detí, základná umelecká škola má 341 žiakov, centrum voľného času navštevuje 70 žiakov, školský klub 70 žiakov a stravuje sa u nás 330 detí, žiakov a dospelých.

Spojenú školu riadi jeden riaditeľ. Každá škola a školské zariadenia má svojho odborného zástupcu. Ekonomické a pracovnoprávne záležitosti zabezpečuje jeden ekonóm a jeden majetkár.
Zriaďovateľom Spojenej školy v Sládkovičove je Mesto Sládkovičovo. Škola je od 01.01.2001 štátnou organizáciou na úseku školstva s právnou subjektivitou.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Farkašová Adriana riaditeľka školy
farkasovasl@atlas.sk 

Mgr. Mészárosová Annamária zást. riad. školy
zssladkovicovo@centrum.sk

 

Tel: 031 784 2069
Mobil: 0905 428 462
Email: zssladkovicovo@atlas.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit